SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 1 (1) 2002 str. 105–113

Łukasz Popławski

KONCEPCJA DZIAłAń NA RZECZ EKOROZWOJU NA PRZYKłADZIE OBSZARU CHRONIONEGO W GMINIE IMIELNO W WOJ. śWIęTOKRZYSKIM

słowa kluczowe: ekorozwój, obszary chronione, park krajobrazowy.
abstrakt: W pracy przedstawiono koncepcje działań na rzecz ekorozwoju na obszarze mikroregionu - teren chroniony w gminie Imielno - położonego w Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym w województwie świętokrzyskim. Obszar tego Parku ma bardzo duże, wykorzystywane w niewielkim stopniu wartości przyrodnicze. Wartości te są poddane ochronie prawnej, która warunkuje działalność gospodarczą na obszarach chronionych. Działalność ta powinna być jak najbardziej sprzyjająca dla chronionej przyrody, w celu zachowania jej dla przyszłych pokoleń. Do realizacji tego celu konieczna jest koncepcja strategii na rzecz ekorozwoju. Koncepcja zrównoważonego rozwoju obszaru chronionego godzi bowiem wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich i ochronę przyrody. Istotnym elementem działań na rzecz ekorozwoju jest poparcie społeczności lokalnej, bez której poparcia trudno byłoby ją wprowadzić. Zaprezentowana koncepcja opiera się na danych statystycznych oraz badaniach własnych, wykonanych w terenie w latach 1998-2002. Nadrzędnym celem tej koncepcji jest rozwój zrównoważony obszaru chronionego przy zachowaniu zasad ochrony przyrody.
pub/1_1_105.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_105.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Popławski, Łukasz. "The project aiming at sustainable development of the protected area in the Imielno Commune." Acta Sci.Pol. Oeconomia 1.1 (2002): 105–113.
APA (2002). The project aiming at sustainable development of the protected area in the Imielno Commune. Acta Sci.Pol. Oeconomia 1 (1), 105–113
ISO 690 POPłAWSKI, Łukasz. The project aiming at sustainable development of the protected area in the Imielno Commune. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2002, 1.1: 105–113.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume1/issue1/abstract-105.html