SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 1 (1) 2002 str. 115–124

Marzena Długokęcka

EKONOMICZNO-SPOłECZNE UWARUNKOWANIA DZIAłALNOśCI AGROTURYSTYCZNEJ (NA PRZYKłADZIE GMIN PISZ I KRUKLANKI W WOJ. WARMIńSKO-MAZURSKIM)

słowa kluczowe: agroturystyka, obszary wiejskie, przedsiębiorczość.
abstrakt: Przemiany gospodarcze i społeczne na wsi w ciągu ostatnich lat doprowadziły do wzrostu zainteresowania rozwojem turystyki wiejskiej. Rozwój usług agroturystycznych może być źródłem dochodów dla rolników oraz samorządów terytorialnych. Rozwój ten jest szansą dla obszarów wiejskich, zwłaszcza w świetle narastającego zainteresowania tą formą turystyki wśród mieszkańców miast, a także ze strony turystów zagranicznych.
pub/1_1_115.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_115.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Długokęcka, Marzena. "Socio-economic aspects of agrotourism activites (warmińsko-mazurskie voivodoship case study)." Acta Sci.Pol. Oeconomia 1.1 (2002): 115–124.
APA (2002). Socio-economic aspects of agrotourism activites (warmińsko-mazurskie voivodoship case study). Acta Sci.Pol. Oeconomia 1 (1), 115–124
ISO 690 DłUGOKęCKA, Marzena. Socio-economic aspects of agrotourism activites (warmińsko-mazurskie voivodoship case study). Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2002, 1.1: 115–124.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume1/issue1/abstract-115.html