SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 1 (1) 2002 str. 125–136

Bożena Tańska-Hus, Marcin Orlewski

KONCEPCJE WCZEśNIEJSZYCH EMERYTUR ROLNICZYCH W KRAJACH UE I W POLSCE JAKO INSTRUMENTU POPRAWY STRUKTURY AGRARNEJ I PRZYSPIESZENIA WYMIANY POKOLEń

słowa kluczowe: emerytura rolnicza, renta strukturalna, Wspólna Polityka Rolna, wcześniejsza emerytura.
abstrakt: Streszczenie. W kontekście przystąpienia Polski do UE musi nastąpić proces dostosowania rolnictwa i ustawodawstwa rolnego do zasad wspólnotowej polityki rolnej. Jednym z kryteriów przyjęcia do UE jest poprawa struktury obszarowej rolnictwa, stosownie do konkretyzującej postanowienia Traktatu Rzymskiego dyrektywy Rady nr 159 z 19 kwietnia 1972 r. w sprawie poprawy struktury obszarowej oraz rozporządzenia Rady nr 797 z 12 marca 1985 r. w sprawie poprawy skuteczności struktury agrarnej. Ważnym instrumentem polityki rolnej w zakresie przemian agrarnych jest wdrożenie od 1 stycznia 2002 r. ustawą z 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie systemu wcześniejszych emerytur strukturalnych, opartego na rozporządzeniu Rady nr 2079 z 30 czerwca 1992 r. (zastąpionym obecnie przez rozporządzenie Rady nr 1257/99) ustanawiającym program pomocy finansowej dla przechodzących na wcześniejszą emeryturę w rolnictwie.
pub/1_1_125.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_125.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Tańska-Hus, Bożena, and Marcin Orlewski. "Conceptions of farmer’s early retirements in EU countries and in Poland as the instrument of the agrarian structure improvement and accelerations of the exchange of generations." Acta Sci.Pol. Oeconomia 1.1 (2002): 125–136.
APA (2002). Conceptions of farmer’s early retirements in EU countries and in Poland as the instrument of the agrarian structure improvement and accelerations of the exchange of generations. Acta Sci.Pol. Oeconomia 1 (1), 125–136
ISO 690 TAńSKA-HUS, Bożena, ORLEWSKI, Marcin. Conceptions of farmer’s early retirements in EU countries and in Poland as the instrument of the agrarian structure improvement and accelerations of the exchange of generations. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2002, 1.1: 125–136.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume1/issue1/abstract-125.html