SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 1 (1) 2002 str. 137–146

Elżbieta Tomkiewicz

FUNKCJE RENT STRUKTURALNYCH W PROCESIE INTEGRACJI POLSKIEGO ROLNICTWA Z UNIą EUROPEJSKą

słowa kluczowe: rolnictwo, renty strukturalne, prawo rolne.
abstrakt: Obowiązująca od niedawna ustawa z 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych była wzorowana na przepisach rozporządzenia Rady WE nr 1257/99 dotyczącego wspierania rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Gwarancji i Ukierunkowania Rolnictwa. Jednakże mimo daleko idących zbieżności obu tych regulacji, polska ustawa nie do końca się pokrywa z rozwiązaniami prawa wspólnotowego. Stąd też zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych rozwiązań ustawowych i ich konfrontacja z przepisami przytoczonego rozporządzenia wraz ze wskazaniem przyczyn istniejących w tym zakresie rozbieżności. W artykule szczegółowo przedstawiono wymagane warunki nabywania prawa do renty strukturalnej stawiane rolnikowi przekazującemu gospodarstwo rolne, jak również warunki wymagane od przejmującego to gospodarstwo. Naświetlone także zostały zasady finansowania tych świadczeń obowiązujące w polskim systemie prawnym i w ustawodawstwie wspólnotowym. Przeprowadzona analiza porównawcza obu regulacji prawnych pozwoliła na sformułowanie generalnego wniosku, iż rozwiązania naszej ustawy są w wielu kwestiach znacznie bardziej rygorystyczne niż przepisy prawa wspólnotowego. Wynika to z tego, iż w intencji polskiego ustawodawcy system rent strukturalnych ma służyć przede wszystkim stymulowaniu pożądanych przemian strukturalnych w rolnictwie.
pub/1_1_137.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_137.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Tomkiewicz, Elżbieta. "Early retirement in the process of integration of Polish agriculture into the European Union." Acta Sci.Pol. Oeconomia 1.1 (2002): 137–146.
APA (2002). Early retirement in the process of integration of Polish agriculture into the European Union. Acta Sci.Pol. Oeconomia 1 (1), 137–146
ISO 690 TOMKIEWICZ, Elżbieta. Early retirement in the process of integration of Polish agriculture into the European Union. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2002, 1.1: 137–146.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume1/issue1/abstract-137.html