SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 1 (1) 2002 str. 147–159

Sylwester Wawrzyniak, Krystian Ogły

PRZEMIANY STRUKTURALNE ROLNICTWA PAńSTWOWEGO NA DOLNYM ŚLąSKU PO 1991 ROKU

słowa kluczowe: rolnictwo, Dolny Śląsk, przekształcenia, sprzedaż, dzierżawa.
abstrakt: Przemiany strukturalne polskiego rolnictwa państwowego zostały wywołane bardzo trudną sytuacją, w jakiej znalazły się gospodarstwa państwowe pod koniec lat osiemdziesiątych. Na zmiany w strukturze agrarnej gospodarstw rolnych Dolnego Śląska w latach 1992-2000 największy wpływ wywarła dzierżawa gruntów, a w dalszej kolejności sprzedaż gruntów oraz pozostałe formy rozdysponowania. Przekształcenia wpłynęły na zmianę struktury obszarowej gruntów. Najwięcej sprzedano i wydzierżawiono gruntów z przeznaczeniem na utworzenie nowych gospodarstw, o powierzchni powyżej 100 ha, a przeciętna wielkość utworzonego w ten sposób gospodarstwa to 359,72 ha. W wyniku restrukturyzacji powierzchnia użytków rolnych w sektorach rolników indywidualnych i gospodarstw innych zwiększyła się kosztem sektora publicznego. W grupach obszarowych przybyło gospodarstw o powierzchni 1-5 ha użytków rolnych (UR) oraz powyżej 15 ha UR, przy jednoczesnym ubytku gospodarstw o powierzchni 5-15 ha UR. Na koniec 2000 r. rozdysponowano 91,26% gruntów z Zasobu WRSP, a 8,74% gruntów pozostaje w Zasobie i oczekuje na zagospodarowanie lub rozdysponowanie. Opracowanie ma na celu przedstawienie przebiegu procesu przekształceń własnościowych państwowych gospodarstw rolnych na terenie Dolnego Śląska oraz kierunków zmian tego procesu w rolnictwie.
pub/1_1_147.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_147.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wawrzyniak, Sylwester, and Krystian Ogły. "Structural transformation of the Polish state agriculture sector in the Lower Silesia region after 1991." Acta Sci.Pol. Oeconomia 1.1 (2002): 147–159.
APA (2002). Structural transformation of the Polish state agriculture sector in the Lower Silesia region after 1991. Acta Sci.Pol. Oeconomia 1 (1), 147–159
ISO 690 WAWRZYNIAK, Sylwester, OGłY, Krystian. Structural transformation of the Polish state agriculture sector in the Lower Silesia region after 1991. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2002, 1.1: 147–159.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume1/issue1/abstract-147.html