SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 1 (1) 2002 str. 161–167

Irena Kropsz

ZRóżNICOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARóW WIEJSKICH POD WZGLęDEM ICH WYPOSAżENIA INFRASTRUKTURALNEGO

słowa kluczowe: Dolny Śląsk, wieś, infrastruktura, zróżnicowanie, waloryzacja.
abstrakt: Obszary wiejskie w Polsce są mocno zróżnicowane. Obok bogatszych, zaawansowanych w procesie transformacji, występują regiony biedne, pozostające daleko w tyle. Nawet w obrębie tego samego województwa pojawia się znaczne przestrzenne zróżnicowanie w poziomie rozwoju poszczególnych gmin, podobnie przedstawia się sytuacja wewnątrz danej gminy. W opracowaniu dokonano analizy poziomu wyposażenia w podstawowe elementy infrastruktury technicznej, społecznej i ekonomicznej na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska. Następnie za pomocą metod statystycznych dokonano waloryzacji punktowej obszarów wiejskich pod względem poziomu infrastruktury, wykazując zróżnicowanie pomiędzy gminami oraz w obrębie danych gmin, analizując poszczególne wsie.
pub/1_1_161.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_161.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kropsz, Irena. "Special diversity of the rural areas regarding their infrastructural outfit." Acta Sci.Pol. Oeconomia 1.1 (2002): 161–167.
APA (2002). Special diversity of the rural areas regarding their infrastructural outfit. Acta Sci.Pol. Oeconomia 1 (1), 161–167
ISO 690 KROPSZ, Irena. Special diversity of the rural areas regarding their infrastructural outfit. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2002, 1.1: 161–167.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume1/issue1/abstract-161.html