SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 1 (1) 2002 str. 197–205

Anna Jasiulewicz

ZNAKOWANIE PRODUKTóW SPOżYWCZYCH JAKO INSTRUMENT MARKETINGU I ZAPEWNIENIA BEZPIECZEńSTWA żYWNOśCIOWEGO

słowa kluczowe: znakowanie, bezpieczeństwo żywnościowe, konsument, marketing, jakość, marka.
abstrakt: Badania konsumenckie przeprowadzone w 2001 roku pozwoliły na określenie znaczenia znakowania produktów spożywczych jako instrumentu marketingu i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Oceniono rolę etykietowania w decyzjach nabywczych konsumentów oraz stopień znajomości oznaczeń umieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych wśród konsumentów. Stwierdzono, że etykieta jest ważnym elementem opakowania w opinii znacznej części badanych i wpływa na ich decyzje nabywcze, a także, że znajomość znaków informacyjnych jest niewystarczająca.
pub/1_1_197.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_197.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jasiulewicz, Anna. "Foodstuffs labelling as an instrument of marketing and food safety assurance." Acta Sci.Pol. Oeconomia 1.1 (2002): 197–205.
APA (2002). Foodstuffs labelling as an instrument of marketing and food safety assurance. Acta Sci.Pol. Oeconomia 1 (1), 197–205
ISO 690 JASIULEWICZ, Anna. Foodstuffs labelling as an instrument of marketing and food safety assurance. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2002, 1.1: 197–205.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume1/issue1/abstract-197.html