SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 1 (1) 2002 str. 77–83

Wojciech Pizło

WYPOSAżENIE W DOBRA TRWAłEGO UżYTKU W POLSKICH JEDNOOSOBOWYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W LATACH 1993-2000

słowa kluczowe: jednoosobowe gospodarstwo domowe, wyposażenie gospodarstw domowych.
abstrakt: Tworzenie się jednoosobowych gospodarstw domowych jest następstwem wielu różnych czynników, w tym m.in. atomizacji życia rodzinnego, procesów migracyjnych, usamodzielniania się dorosłych dzieci bądź śmierci jednego z małżonków. W krajach Europy Zachodniej liczba jednoosobowych gospodarstw domowych jest znacznie wyższa niż w Polsce, co wynika z lepszej sytuacji ekonomicznej tych krajów, a tym samym większych możliwości dorosłych dzieci do szybszego usamodzielnienia się. Wpływ na taki stan rzeczy mają również sposób wychowania i kultura kraju. W Polsce wraz z wprowadzeniem gospodarki rynkowej można zauważyć tendencję wzrostu liczby jednoosobowych gospodarstw domowych, co zapewne wynika ze zmiany warunków życia, w tym większych możliwości do usamodzielniania się dorosłych dzieci. Wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych może wynikać również z większego zaangażowania w pracy, coraz bowiem więcej młodych osób poświęca pracy 10-12 godzin dziennie, co powoduje, że odkładają oni na później założenie rodziny, pozostając często osobami w jednoosobowych gospodarstwach domowych. Grupa jednoosobowych gospodarstw domowych jest grupą niejednorodną, można w niej wyróżnić gospodarstwa domowe osób młodych pracujących lub uczących się, a także osób starszych, których stosunek do pracy już ustał i pozostają obecnie na rentach lub emeryturach. Coraz częściej pojawiają się również jednoosobowe gospodarstwa domowe osób będących w wieku średnim, które nigdy założyły rodziny lub rozwiodły się. Powiększająca się grupa jednoosobowych gospodarstw domowych niewątpliwie stwarza nowe problemy, z którymi będzie musiała poradzić sobie polityka społeczna. Celem artykułu jest zaprezentowanie zmian w wyposażeniu jednoosobowych gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku na przestrzeni lat 1993-2000.
pub/1_1_77.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_77.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pizło, Wojciech. "Equipment in goods of permanent use in Polish one-man household in years 1993-2000." Acta Sci.Pol. Oeconomia 1.1 (2002): 77–83.
APA (2002). Equipment in goods of permanent use in Polish one-man household in years 1993-2000. Acta Sci.Pol. Oeconomia 1 (1), 77–83
ISO 690 PIZłO, Wojciech. Equipment in goods of permanent use in Polish one-man household in years 1993-2000. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2002, 1.1: 77–83.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume1/issue1/abstract-77.html