SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (1) 2011 str. 119–137

Joanna Wiśniewska

EKONOMICZNIE ZRóWNOWAżONE ROLNICTWO – KONCEPCJE I WSKAźNIKI

słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, zrównoważenie ekonomiczne, zrównoważone rolnictwo, parytet dochodowy, rolnictwo wielofunkcyjne
abstrakt: W artykule zaprezentowano różne koncepcje zrównoważonego rolnictwa. Podjęto próbę zdefiniowania ekonomicznego zrównoważenia rolnictwa i dyskusję nad sposobami jego pomiaru. Wskazano na kryteria oceny i mierniki stosowane przez OECD i Komisję Europejską (KE). Zastosowano metodę analizy systemowej dla równoczesnego zbadania różnych przejawów zrównoważenia, tj. ekonomicznego, środowiskowego, społecznego i instytucjonalnego. Ostatni z wymienionych aspektów został włączony ze względu na rolę interwencji państwa w omawianym sektorze. Uznano, że możliwość uzyskiwania trwałego parytetu dochodowego jest przede wszystkim miarą ekonomicznego i społecznego zrównoważenia rolnictwa w gospodarce narodowej.
pub/10_1_119.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt1/10_1_119.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wiśniewska, Joanna. "Economic sustainability of agriculture – conceptions and indicators." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.1 (2011): 119–137.
APA (2011). Economic sustainability of agriculture – conceptions and indicators. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (1), 119–137
ISO 690 WIśNIEWSKA, Joanna. Economic sustainability of agriculture – conceptions and indicators. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.1: 119–137.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue1/abstract-119.html