SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (1) 2011 str. 139–148

Romuald I. Zalewski, Krzysztof Góralski

INNOWACYJNOść PRZEDSIęBIORSTW PRZETWóRSTWA żYWNOśCI W WIELKOPOLSCE W OPINII PRODUCENTóW

słowa kluczowe: produkcja żywności, innowacje, aktywność innowacyjna, Wielkopolska
abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest ocena wpływu systemów zarządzania jakością na innowacyjność przedsiębiorstw przetwórstwa żywności w Wielkopolsce w latach 2009/2010 na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych w 25 firmach i 3 bezpośrednich wywiadów wśród menedżerów. Wszystkie analizowane przedsiębiorstwa wdrożyły co najmniej jeden system zarządzania jakością i prowadzą działalność innowacyjną, która ma pozytywny wpływ na ich funkcjonowanie. Przejawia się on w zwiększeniu różnorodności i polepszeniu jakości wyrobów, we wzroście poziomu sprzedaży, w ułatwieniu wejścia na nowe rynki oraz zwiększeniu elastyczności procesów produkcji. Systemy zarządzania jakością pomagają skrócić czas opracowania i wdrażania innowacji, głównie przez uporządkowanie i doskonalenie procesów oraz określenie odpowiedzialności. Połowa ankietowanych przedsiębiorstw współpracuje z sektorem nauki lub przedsiębiorstwami o podobnym profilu działalności. Ta kooperacja wynika przede wszystkim z braku wystarczającej wiedzy technicznej i infrastruktury badawczej, niedostatku doświadczenia, niepełnej znajomości potrzeb rynku i klientów. Powodem podejmowania działalności innowacyjnej była również chęć utrzymania lub zmniejszenia dystansu do konkurencji i zwiększenia zysku. Przedstawione wnioski potwierdzają dodatni wpływ systemów zarządzania jakością i aktywnością innowacyjną.
pub/10_1_139.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt1/10_1_139.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zalewski, Romuald I., and Krzysztof Góralski. "Innovativeness of food production enterprises in Wielkopolskie Voivodship from the perspective of producers." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.1 (2011): 139–148.
APA (2011). Innovativeness of food production enterprises in Wielkopolskie Voivodship from the perspective of producers. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (1), 139–148
ISO 690 ZALEWSKI, Romuald I., GóRALSKI, Krzysztof. Innovativeness of food production enterprises in Wielkopolskie Voivodship from the perspective of producers. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.1: 139–148.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue1/abstract-139.html