SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (1) 2011 str. 149–158

Jolanta Zieziula, Agnieszka Malkowska, Piotr Nowaczyk

DZIAłANIA WłADZ LOKALNYCH WE WSPIERANIU RYBOłóWSTWA I TURYSTYKI ZALEWU SZCZECIńSKIEGO

słowa kluczowe: rozwój gospodarczy, samorząd lokalny
abstrakt: Gminy zlokalizowane nad Zalewem Szczecińskim nie wspierały dostatecznie rybołówstwa i turystyki pomimo dobrych warunków do ich rozwoju. Wyniki badań ankietowych oraz wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w latach 2008–2010 wskazują, że władze lokalne stopniowo skomunalizowały porty rybackie, oferowały rybakom pomoc doradczą. Ponadto wykazywały elastyczność w podejściu do opłat czynszu dzierżawnego za użytkowanie portu rybackiego oraz podatku od nieruchomości. Brak lub niewielkie wsparcie wynikały częściowo z niedostatecznej znajomości przez władze problemów a częściowo z braku finansowych środków na utrzymanie portów, na niezbędne inwestycje infrastrukturalne oraz inne potrzeby rozwojowe. Od 2009 roku Urząd Morski zaczął przekazywać gminom podatek od gruntów komunalnych znajdujących się pod wodami Zalewu Szczecińskiego, co znacznie poprawiło sytuację finansową gmin. Mając środki na przygotowanie i prefinansowanie projektów, gminy mogły zacząć ubiegać się o środki unijne na rozwój infrastruktury i inne wydatki związane z rozwojem turystyki i rybołówstwa.
pub/10_1_149.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt1/10_1_149.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zieziula, Jolanta, et al. "Local governance activities in supporting fisheries and tourism of the Szczecin Bay." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.1 (2011): 149–158.
APA (2011). Local governance activities in supporting fisheries and tourism of the Szczecin Bay. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (1), 149–158
ISO 690 ZIEZIULA, Jolanta, MALKOWSKA, Agnieszka, NOWACZYK, Piotr. Local governance activities in supporting fisheries and tourism of the Szczecin Bay. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.1: 149–158.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue1/abstract-149.html