SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (1) 2011 str. 159–169

Mirella Żak

ZMIANY W RUCHU KOBIET WIEJSKICH W ZWIąZKU Z PRZYSTąPIENIEM POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

słowa kluczowe: kobieta, ruch kobiet, ruch kobiet wiejskich, koło gospodyń wiejskich, stowarzyszenie, działalność społeczna, Unia Europejska, Polska
abstrakt: Przystąpienie Polski do UE w 2004 roku, jak również przygotowania do akcesji pozytywnie wpłynęły na zmiany, jakie zaistniały na wsi. Jest to szczególnie widoczne w odniesieniu do ruchu kobiet wiejskich, które prowadząc działalność społeczną, realizują projekty finansowane między innymi z funduszy europejskich, zarówno na rzecz kobiet, jak również społeczności lokalnych. Współpracują przy tym z władzami lokalnymi. Emancypacja kobiet wiejskich przebiega jednak nieco inaczej niż w przypadku kobiet mieszkających w miastach. Kobiety wiejskie pozostając bardzo konserwatywnymi w sferze obyczajowej, mają świadomość zmian społecznych i dostrzegają możliwości rozwoju osobistego. Praca społeczna jest dla nich dodatkowym zajęciem. Warto podkreślić, że najważniejsza zmiana w ruchu kobiet wiejskich w ostatnich latach polega na usamodzielnieniu się organizacji kobiecych.
pub/10_1_159.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt1/10_1_159.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Żak, Mirella. "Changes in rural women’s movement related to Poland’s accession to the European Union." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.1 (2011): 159–169.
APA (2011). Changes in rural women’s movement related to Poland’s accession to the European Union. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (1), 159–169
ISO 690 ŻAK, Mirella. Changes in rural women’s movement related to Poland’s accession to the European Union. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.1: 159–169.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue1/abstract-159.html