SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (1) 2011 str. 21–33

Ryszard Hryniewski, Wiesław Mądry, Dariusz Gozdowski, Barbara Roszkowska-Mądra

TYPOLOGIA SYSTEMóW PRODUKCJI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWACH ZAJMUJąCYCH SIę UPRAWą TYTONIU W POłUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSCE

słowa kluczowe: tytoń, typologia gospodarstw, analiza składowych głównych, analiza skupień
abstrakt: Celem niniejszej pracy jest analiza zróżnicowania systemów produkcji w gospodarstwach zajmujących się uprawą tytoniu w południowo-wschodniej Polsce. Badania ankietowe wykonano w 151 gospodarstwach, znajdujących się w województwach: lubelskim, podkarpackim i mazowieckim. Wielowymiarową ocenę zróżnicowania gospodarstw i ich grupowanie (typologię) wykonano za pomocą analizy składowych głównych (PCA) i analizy skupień metodą Warda na pięciu pierwszych składowych głównych. Wydzielono 5 jednorodnych grup gospodarstw tytoniowych, odzwierciadlających odpowiednie typy produkcji rolniczej w tych gospodarstwach na badanym obszarze, które były zróżnicowane głównie pod względem powierzchni, wykorzystania nowych technologii produkcji, pogłowia bydła, nawożenia i udziału produkcji tytoniu w dochodach gospodarstw.
pub/10_1_21.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt1/10_1_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Hryniewski, Ryszard, et al. "Typology of tobacco-based farming systems at the farm level in South-Eastern Poland." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.1 (2011): 21–33.
APA (2011). Typology of tobacco-based farming systems at the farm level in South-Eastern Poland. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (1), 21–33
ISO 690 HRYNIEWSKI, Ryszard, et al. Typology of tobacco-based farming systems at the farm level in South-Eastern Poland. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.1: 21–33.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue1/abstract-21.html