SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (1) 2011 str. 35–43

Sławomir Kalinowski

EDUKACJA JAKO ELEMENT KSZTAłTOWANIA KONKURENCYJNOśCI WIEJSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWóDZTWIE WIELKOPOLSKIM

słowa kluczowe: wykształcenie, ludność wiejska, kapitał ludzki
abstrakt: Kapitał ludzki w dobie globalizacji i integracji gospodarczej jest coraz ważniejszym elementem konkurencyjności gospodarstw domowych. Jego główną determinantą jest wykształcenie, które sprzyja zwiększonej aktywizacji ludności. Osoby lepiej wykształcone lepiej odnajdują się na rynku i łatwiej dostosowują do zmieniających się warunków rynkowych. W związku z tym konieczne są komplementarne i aktywne działania instytucji zajmujących się kształceniem, rozwiązujące i promujące różne formy uzupełniania kwalifikacji zawodowych, a także kształcenia ustawicznego. Absolwenci szkół powinni być wyposażeni w umiejętności niezbędne w gospodarce rynkowej, podnoszące ich konkurencyjność.
pub/10_1_35.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt1/10_1_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kalinowski, Sławomir. "Education as an element of competitiveness of rural households in the Wielkopolskie Voivodship." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.1 (2011): 35–43.
APA (2011). Education as an element of competitiveness of rural households in the Wielkopolskie Voivodship. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (1), 35–43
ISO 690 KALINOWSKI, Sławomir. Education as an element of competitiveness of rural households in the Wielkopolskie Voivodship. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.1: 35–43.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue1/abstract-35.html