SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (1) 2011 str. 45–56

Edward Majewski, Piotr Sulewski, Meri Raggi, Davide Viaggi

ZRóżNICOWANIE MOżLIWYCH REAKCJI ROLNIKóW Z WYBRANYCH REGIONóW UE NA ZMIANY WPR

słowa kluczowe: wspólna polityka rolna, scenariusze WPR, kontynuacja gospodarowania, reakcja na zmiany WPR
abstrakt: Celem opracowania jest przedstawienie wyników analizy możliwych reakcji rolników na różne scenariusze wspólnej polityki rolnej. Deklaracje rolników dotyczące kontynuacji prowadzenia gospodarstwa i decyzji co do zmian w poziomie intensywności produkcji były zasadniczym przedmiotem badań. Badania przeprowadzono w wybranych regionach z kilku krajów UE w ramach projektu CAP-IRE. Dane zgromadzoną drogą wywiadu z rolnikami z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu. Uwzględniono dwa hipotetyczne scenariusze polityki rolnej: Baseline, w którym założono kontynuację obecnej WPR, oraz Liberalny, w którym przyjęto wycofanie wszelkich form subsydiowania sektora rolnictwa. Test McNermana był głównym narzędziem statystycznym zastosowanym w analizie. Badania wykazały znaczące zróżnicowanie reakcji rolników w regionach UE reprezentowanych w projekcie. Przeciętnie, w całej zbiorowości przeważali rolnicy deklarujący zaprzestanie prowadzenia gospodarstw i wykazujący większe zainteresowanie działalnościami pozarolniczymi w warunkach scenariusza liberalnego, w porównaniu do scenariusza Baseline.
pub/10_1_45.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt1/10_1_45.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Majewski, Edward, et al. "Differences in possible reactions of the EU farmers from selected European regions to CAP change." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.1 (2011): 45–56.
APA (2011). Differences in possible reactions of the EU farmers from selected European regions to CAP change. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (1), 45–56
ISO 690 MAJEWSKI, Edward, et al. Differences in possible reactions of the EU farmers from selected European regions to CAP change. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.1: 45–56.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue1/abstract-45.html