SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (1) 2011 str. 5–19

Anna Gawrońska, Stanisław Paszkowski

ROZKłAD śWIADCZEń EMERYTALNO-RENTOWYCH W UKłADZIE REGIONALNYM KRAJU – ANALIZA PORóWNAWCZA

słowa kluczowe: świadczenia emerytalno-rentowe, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
abstrakt: Celem opracowania było określenie i porównanie poziomu świadczeń emerytalno-rentowych dla rolniczego i pracowniczego systemu ubezpieczeń społecznych w układzie województw w 2008 roku. Materiał badawczy stanowiły dane Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz źródła ogólnodostępnej statystyki krajowej. W opracowaniu zastosowano podstawowe miary statystyki opisowej. W rolniczym systemie ubezpieczeń społecznych występuje zachwianie relacji między liczbą ubezpieczonych a liczbą świadczeniobiorców. Sytuacja taka wskazuje na konieczność dotowania tego systemu w przyszłości. Rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe były wypłacane w najniższej wysokości w znacznej części województw. Przeciętna miesięczna emerytura i renta wypłacana przez KRUS w 2008 roku była prawie o połowę mniejsza niż emerytura pracownicza. Wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, rolnicze i pracownicze były niższe od przeciętnego wynagrodzenia w poszczególnych województwach.
pub/10_1_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt1/10_1_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gawrońska, Anna, and Stanisław Paszkowski. "The distribution of social security payments among regions of Poland – comparative analysis." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.1 (2011): 5–19.
APA (2011). The distribution of social security payments among regions of Poland – comparative analysis. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (1), 5–19
ISO 690 GAWROńSKA, Anna, PASZKOWSKI, Stanisław. The distribution of social security payments among regions of Poland – comparative analysis. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.1: 5–19.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue1/abstract-5.html