SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (1) 2011 str. 57–68

Lukas Mazal, Kevin J. Rowles

POLITYKA GOSPODARCZA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ: KONSEKWENCJE PIERWIASTKóW JEDNOSTKOWYCH

słowa kluczowe: Europa Środkowo-Wschodnia, ekonomia klasyczna, keynesizm, stabilność produkcji, pierwiastek jednostkowy
abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie ekonometrycznego uzasadnienia dla polityki gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej, w oparciu o badania stabilności realnego PKB i produkcji przemysłowej w Czechach, na Słowacji, w Polsce i na Węgrzech. Stabilność produkcji przemysłowej i PKB badana jest za pomocą testów pierwiastków jednostkowych. Test Dickey-Fullera (1979) wskazuje pierwiastek jednostkowy w przypadku wszystkich czterech państw. W przypadku produkcji przemysłowej rezultaty są różne. Niemniej jednak, stacjonarność różnic PKB oznacza brak trendu deterministycznego PKB, w związku z czym w krótkim okresie nie następuje zwrot trendu. Głęboka i długa recesja są nie tylko możliwe, ale nawet prawdopodobne. Tak więc działania polityki gospodarczej mogą być uznane za uzasadnione, ponieważ mają za zadanie pobudzenie gospodarki w celu odwrócenia recesji. Przedstawione opracowanie stanowi także rozszerzenie testów pierwiastków jednostkowych w krajach postkomunistycznych.
pub/10_1_57.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt1/10_1_57.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mazal, Lukas, and Kevin J. Rowles. "Economic policy in Central-Eastern Europe: unit root consequences." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.1 (2011): 57–68.
APA (2011). Economic policy in Central-Eastern Europe: unit root consequences. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (1), 57–68
ISO 690 MAZAL, Lukas, ROWLES, Kevin J.. Economic policy in Central-Eastern Europe: unit root consequences. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.1: 57–68.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue1/abstract-57.html