SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (1) 2011 str. 69–81

Aneta Ptak-Chmielewska

DEMOGRAFIA PRZEDSIęBIORSTW – IDEA I BADANIA EMPIRYCZNE NA DYNAMICE POPULACJI PRZEDSIęBIORSTW W POLSCE

słowa kluczowe: demografia przedsiębiorstw, dynamika populacji przedsiębiorstw, współczynnik „urodzeń” przedsiębiorstw, współczynnik „zgonów” przedsiębiorstw, wskaźnik „przeżycia” przedsiębiorstw
abstrakt: Demografia przedsiębiorstw pozwala na pomiar zachowania przedsiębiorstw w gospodarce. Przypadek kraju w okresie transformacji, jakim jest Polska, to bardzo ciekawy przypadek. Brak danych i ich niska jakość są w dalszym ciągu problemem, pomimo wejścia do Unii Europejskiej już w 2004 roku. Dane dostępne w publikacjach GUS zawierają tylko informacje o przedsiębiorstwach zarejestrowanych w rejestrze REGON, które różnią się znacznie od danych o przedsiębiorstwach faktycznie aktywnych na rynku. Liczba aktywnych przedsiębiorstw stanowi ok. 60% wszystkich zarejestrowanych. W badaniach poszukuje się czynników jakościowych i ilościowych determinujących „urodzenia” i „zgony” przedsiębiorstw w kontekście przemian ekonomicznych w okresie transformacji ustrojowej. Ze względu na brak lub ograniczoną liczbę dodatkowych badań analizy koncentrują się głównie na dostępnych danych i ograniczają do analizy opisowej opartej na współczynnikach demograficznych. Najważniejsze wyniki analiz wskazują na bardzo niską dynamikę populacji przedsiębiorstw w ostatnich latach.
pub/10_1_69.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt1/10_1_69.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ptak-Chmielewska, Aneta. "Business demography issues and empirical research on dynamics of enterprises’ population in Poland." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.1 (2011): 69–81.
APA (2011). Business demography issues and empirical research on dynamics of enterprises’ population in Poland. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (1), 69–81
ISO 690 PTAK-CHMIELEWSKA, Aneta. Business demography issues and empirical research on dynamics of enterprises’ population in Poland. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.1: 69–81.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue1/abstract-69.html