SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (1) 2011 str. 97–108

Jacek Sosnowski, Grażyna A. Ciepiela

ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO Z DZIAłALNOśCI AGROTURYSTYCZNEJ GOSPODARSTW ROLNYCH REGIONU SIEDLECKIEGO

słowa kluczowe: region siedlecki, agroturystyka, nadwyżka bezpośrednia, baza noclegowa
abstrakt: W celu oszacowania wyniku finansowego z działalności agroturystycznej w 2006 i 2007 roku przebadano 87 gospodarstwach rolnych świadczących usługi turystyczne na terenie regionu siedleckiego. Do właścicieli skierowano ankietę zawierającą 27 pytań, dotyczących rozmiarów bazy noclegowej i aspektów ekonomicznych działalności turystycznej. Uzyskane dane opracowano graficznie i tabelarycznie, a także wykorzystano je do obliczenia następujących wskaźników i wielkości ekonomicznych: wskaźnik wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej, wskaźnik przeciętnej liczby udzielonych noclegów oraz wskaźniki analizujące przychód na tle popytu (POR) i podaży (Yield). Obliczono także wartość kosztów bezpośrednich, przychodów i nadwyżkę bezpośrednią. Dokonano również analizy statystycznej, wyliczając współczynnik korelacji Pearsona (r) i współczynnik determinacji (R2). Przeprowadzone badania wykazały, że w gospodarstwach agroturystycznych regionu siedleckiego w 256 pokojach, najczęściej 2- i 3-osobowych, znajdowały się 673 miejsca noclegowe. Średnia roczna nadwyżka bezpośrednia z działalności turystycznej kształtowała się w przedziale od 2383,1 zł do 12878,96 zł i jej wartość była istotnie skorelowana ze wskaźnikiem atrakcyjności wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej.
pub/10_1_97.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt1/10_1_97.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sosnowski, Jacek, and Grażyna A. Ciepiela. "Financial result analysis of agrotouristic farms activities in Siedlce region." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.1 (2011): 97–108.
APA (2011). Financial result analysis of agrotouristic farms activities in Siedlce region. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (1), 97–108
ISO 690 SOSNOWSKI, Jacek, CIEPIELA, Grażyna A.. Financial result analysis of agrotouristic farms activities in Siedlce region. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.1: 97–108.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue1/abstract-97.html