SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (2) 2011 str. 65–74

Halina Powęska

FUNKCJE HANDLU DETALICZNEGO W OBSZARACH PRZYGRANICZNYCH POLSKI – ASPEKTY TEORETYCZNE

słowa kluczowe: funkcje handlu detalicznego w obszarach przygranicznych, handel detaliczny, usługowa teoria handlu, funkcjonalna teoria handlu
abstrakt: Funkcjonowanie handlu detalicznego w obszarach przygranicznych Polski w latach 90. XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku było w znacznej mierze zdeterminowane przez przyjazdy do Polski obywateli sąsiadujących krajów w celu dokonania zakupów. Wykorzystując multifunkcjonalny model funkcji handlu detalicznego oraz usługową i funkcjonalną teorię handlu, wskazano, że do podstawowych funkcji pełnionych przez handel detaliczny w obszarach przygranicznych należą działania o charakterze ekonomicznym. Bardzo ważne znaczenie mają także funkcje społeczne handlu, w tym funkcja integratora życia społeczności transgranicznych, której efektem jest niwelowanie różnic kulturowych oraz tworzenie atmosfery współpracy w zróżnicowanych kulturowo obszarach. Istotne dla obszarów przygranicznych są funkcje rozwoju lokalnego, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności miast przygranicznych, powstania nowych miejsc pracy i poprawy warunków i poziomu życia mieszkańców.
pub/10_2_65.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt2/10_2_65.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Powęska, Halina. "FUNCTIONS OF RETAIL TRADE IN THE BORDERLANDS OF POLAND – A THEORETICAL PERSPECTIVE." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.2 (2011): 65–74.
APA (2011). FUNCTIONS OF RETAIL TRADE IN THE BORDERLANDS OF POLAND – A THEORETICAL PERSPECTIVE. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (2), 65–74
ISO 690 POWęSKA, Halina. FUNCTIONS OF RETAIL TRADE IN THE BORDERLANDS OF POLAND – A THEORETICAL PERSPECTIVE. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.2: 65–74.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue2/abstract-65.html