SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (3) 2011 str. 135–145

Łukasz Satoła

OCENA POZIOMU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W GMINACH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

słowa kluczowe: gmina, planowanie, strategia rozwoju, wieloletni plany finansowy, zarządzanie publiczne, zarządzanie strategiczne
abstrakt: Planowanie strategiczne należy do bardzo istotnych obszarów działania samorządu terytorialnego. Opracowane dokumenty strategiczne ułatwiają efektywne prowadzenie polityki rozwoju gminy. Do najczęściej przygotowywanych dokumentów planistycznych należą: strategie rozwoju, wieloletnie plany finansowe i inwestycyjne, plany rozwoju lokalnego oraz plany rozwoju miejscowości. W artykule wskazano na duże zróżnicowanie wśród gmin w zakresie implementacji narzędzi strategicznego zarządzania rozwojem. Podkreślono również, że dla zapewnienia użyteczności planów strategicznych dla kreowania lokalnego rozwoju ekonomicznego niezbędne jest uwzględnianie już na etapie ich przygotowywania konkretnych problemów, które mają być rozwiązane. Podstawą do formułowania planów strategicznych na poziomie gmin powinny być oddolne potrzeby/inicjatywy, a nie administracyjna konieczność ich posiadania.
pub/10_3_135.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt3/10_3_135.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Satoła, Łukasz. "ASSESSMENT OF THE STRATEGIC PLANNING LEVEL IN THE COMMUNES OF THE MALOPOLSKA PROVINCE." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.3 (2011): 135–145.
APA (2011). ASSESSMENT OF THE STRATEGIC PLANNING LEVEL IN THE COMMUNES OF THE MALOPOLSKA PROVINCE. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (3), 135–145
ISO 690 SATOłA, Łukasz. ASSESSMENT OF THE STRATEGIC PLANNING LEVEL IN THE COMMUNES OF THE MALOPOLSKA PROVINCE. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.3: 135–145.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue3/abstract-135.html