SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (3) 2011 str. 25–38

Zbigniew Gołaś

POZYCJA EKONOMICZNA SEKTORA MSP W UNII EUROPEJSKIEJ Z PUNKTU WIDZENIA WYDAJNOŚCI PRACY I RENTOWNOŚCI

słowa kluczowe: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa, sektor MSP, wydajność pracy, rentowność, Unia Europejska, analiza regresji
abstrakt: W artykule zaprezentowano wyniki analizy wydajności pracy i rentowności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach krajów UE. Analizę przeprowadzono na podstawie danych Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu z 2008 roku. Według wyników analizy regresji do najważniejszych czynników kształtujących rentowność MSP należą: produktywność nakładów, pracochłonność produkcji, udział wartości dodanej w przychodach oraz koszty pracy. Natomiast do najważniejszych czynników kształtujących wydajność pracy w sektorze MSP należą: uzbrojenie pracy oraz udział wartości dodanej i wartości produkcji w przychodach.
pub/10_3_25.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt3/10_3_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gołaś, Zbigniew. "SME SECTOR ECONOMIC POSITION IN THE EU: INSIGHTS INTO LABOUR EFFICIENCY AND PROFITABILITY." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.3 (2011): 25–38.
APA (2011). SME SECTOR ECONOMIC POSITION IN THE EU: INSIGHTS INTO LABOUR EFFICIENCY AND PROFITABILITY. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (3), 25–38
ISO 690 GOłAś, Zbigniew. SME SECTOR ECONOMIC POSITION IN THE EU: INSIGHTS INTO LABOUR EFFICIENCY AND PROFITABILITY. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.3: 25–38.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue3/abstract-25.html