SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (3) 2011 str. 39–50

Barbara Gradziuk, Grzegorz Kłyż

PROCESY DOSTOSOWAWCZE GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE DO ZMIAN W OTOCZENIU (STUDIUM PRZYPADKU JEDNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO)

słowa kluczowe: zmiany w otoczeniu, przedsiębiorcy rolni, procesy dostosowawcze, gospodarstwo rolne
abstrakt: W opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczących procesów dostosowawczych gospodarstw rolnych do wymogów gospodarki rynkowej. Tendencje zmian przeanalizowano na podstawie studium jednego gospodarstwa rolnego. Właściciel analizowanej jednostki w latach 2005–2010 dokonał znaczących zmian w zasobach czynników produkcji. Wykazał dużą skłonność do koncentracji ziemi. Systematycznie inwestował w sprzęt rolniczy oraz budynki i budowle, dostosowując ich zasoby do rosnącej powierzchni UR oraz zmian organizacyjnych i technologicznych. Ważną rolę w fi nansowaniu działalności odgrywały kapitały obce, zarówno kredyty preferencyjne, jak i fundusze UE. Analiza zachowań rolnika pozwala zaliczyć go do grupy najbardziej dynamicznych przedsiębiorców rolnych, prowadzących gospodarstwa posiadające wystarczające zasoby aby sprostać konkurencji i utrzymać się na rynku. Potrafi ą oni działać strategicznie, właściwie łącząc potencjał wewnętrzny z szansami, jakie niesie zmieniające się otoczenie. Są świadomi, że podstawowym warunkiem, pozwalającym utrzymać się na konkurencyjnym rynku jest dokonywanie zmian.
pub/10_3_39.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt3/10_3_39.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gradziuk, Barbara, and Grzegorz Kłyż. "AGRICULTURAL FARMS’ ADAPTATION AND ADJUSTMENT PROCESSES TO CHANGING ECONOMIC ENVIRONMENT IN POLAND (CASE STUDY OF ONE FARM)." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.3 (2011): 39–50.
APA (2011). AGRICULTURAL FARMS’ ADAPTATION AND ADJUSTMENT PROCESSES TO CHANGING ECONOMIC ENVIRONMENT IN POLAND (CASE STUDY OF ONE FARM). Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (3), 39–50
ISO 690 GRADZIUK, Barbara, KłYż, Grzegorz. AGRICULTURAL FARMS’ ADAPTATION AND ADJUSTMENT PROCESSES TO CHANGING ECONOMIC ENVIRONMENT IN POLAND (CASE STUDY OF ONE FARM). Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.3: 39–50.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue3/abstract-39.html