SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (3) 2011 str. 51–59

Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska

STABILNOŚĆ STRATEGII POLSKICH OTWARTYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH INWESTUJĄCYCH NA RYNKACH GLOBALNYCH W OKRESIE KRYZYSU FINANSOWEGO

słowa kluczowe: otwarty fundusz inwestycyjny, linia regresji, współczynnik korelacji rangowej Spearmana, tablica kontyngencji, efektywność inwestycyjna.
abstrakt: Autorzy podjęli próbę analizy stabilności strategii inwestycyjnych polskich otwartych funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa na rynkach globalnych. Badania objęły lata 2006–2010, czyli również okres kryzysu finansowego. Analizę przeprowadzono metodami statystycznymi wykorzystującymi linię regresji, współczynnik korelacji rangowej Spearmana oraz tablicę kontyngencji. Wszystkie trzy metody oparte są na współczynnikach alfa w liniach charakterystycznych funduszy traktowanych jako miary aktywnej polityki inwestycyjnej zarządzających. Na cele pracy autorzy skonstruowali czynnik rynkowy oparty na indeksach największych giełd. Uzyskane wyniki porównano z tymi, które otrzymano wcześniej dla rynku polskiego i funduszy akcyjnych.
pub/10_3_51.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt3/10_3_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Karpio, Andrzej, and Dorota Żebrowska-Suchodolska. "STABILITY OF STRATEGIES OF POLISH OPEN-END INVESTMENT FUNDS INVESTING IN GLOBAL MARKETS DURING THE FINANCIAL CRISIS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.3 (2011): 51–59.
APA (2011). STABILITY OF STRATEGIES OF POLISH OPEN-END INVESTMENT FUNDS INVESTING IN GLOBAL MARKETS DURING THE FINANCIAL CRISIS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (3), 51–59
ISO 690 KARPIO, Andrzej, ŻEBROWSKA-SUCHODOLSKA, Dorota. STABILITY OF STRATEGIES OF POLISH OPEN-END INVESTMENT FUNDS INVESTING IN GLOBAL MARKETS DURING THE FINANCIAL CRISIS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.3: 51–59.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue3/abstract-51.html