SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 11 (1) 2012 str. 47–59

Agata Grużewska, Katarzyna Rymuza, Sebastian Woch

WYKORZYSTANIE ANALIZY SKUPIEŃ DO PORÓWNANIA GOSPODARSTW ROLNYCH W GMINIE KĄKOLEWNICA

słowa kluczowe: analiza skupień, gospodarstwo rolne, wskaźnik opłacalności, ekonomiczna wielkość gospodarstwa
abstrakt: W pracy przedstawiono porównanie dziewięciu gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji mleka w gminie Kąkolewnica. Podstawą analizy były wyniki ankiety badawczej przeprowadzonej w latach 2008–2010. Na jej podstawie gospodarstwa scharakteryzowano pod względem: powierzchni, struktury uprawy, obsady bydła, wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz współczynników opłacalności. Do porównania gospodarstw pod względem wszystkich badanych cech jednocześnie użyto wielowymiarowej analizy skupień. Na jej podstawie stwierdzono, że badane gospodarstwa można podzielić na dwie grupy. Jedną grupę stanowiły gospodarstwa obszarowo największe, które są jednocześnie podobne do siebie pod względem badanych cech. Drugą grupę tworzyły gospodarstwa o średnim i małym areale, które w większym bądź mniejszym stopniu różniły się między sobą. W tej grupie gospodarstwem najbardziej różniącym się od pozostałych było gospodarstwo 9, które charakteryzowało się znacznie większym areałem, większą obsadą bydła i większymi zbiorami uprawianych roślin. Wielkości te nie były jednak na tyle duże, aby gospodarstwo to zostało przyłączone do skupienia utworzonego przez największe obszarowo gospodarstwa.
pub/11_1_47.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt1/11_1_47.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grużewska, Agata, et al. "AN APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS TO COMPARE SELECTED AGRICULTURAL HOLDINGS IN THE KĄKOLEWNICA COMMUNE." Acta Sci.Pol. Oeconomia 11.1 (2012): 47–59.
APA (2012). AN APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS TO COMPARE SELECTED AGRICULTURAL HOLDINGS IN THE KĄKOLEWNICA COMMUNE. Acta Sci.Pol. Oeconomia 11 (1), 47–59
ISO 690 GRUżEWSKA, Agata, RYMUZA, Katarzyna, WOCH, Sebastian. AN APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS TO COMPARE SELECTED AGRICULTURAL HOLDINGS IN THE KĄKOLEWNICA COMMUNE. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2012, 11.1: 47–59.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume11/issue1/abstract-47.html