SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 11 (1) 2012 str. 5–21

Michael Olsson, Bernd-Joachim Schuller

STANDARD ŻYCIA, JAKOŚĆ ŻYCIA, GLOBALIZACJA I KONKURENCYJNOŚĆ W UE I W KRAJACH SĄSIADUJĄCYCH – ANALIZA EMPIRYCZNA

słowa kluczowe: standard życia, jakość życia, globalizacja, konkurencyjność, Produkt Krajowy Brutto, Agenda Lizbońska, korelacja, kraje europejskie
abstrakt: Artykuł podejmuje problem teoretycznych i empirycznych zależności pomiędzy standardem życia, jakością życia, globalizacją i konkurencyjnością krajów. Pomimo iż ekonomiści nie są przekonani co do przydatności koncepcji konkurencyjności krajów, argumentując, iż to przedsiębiorstwa i gałęzie przemysłu a nie kraje konkurują gospodarczo, opinia publiczna, dziennikarze i politycy wydają się być zdania, że problem konkurencyjności jest ważny. Przykładem tego jest fakt, iż jednym z celów Unii Europejskiej jest stać się najbardziej konkurencyjną gospodarką w świecie. Co więcej, ekonomiści twierdzą, że globalizacja gospodarcza może doprowadzić do poprawy dobrobytu dla wszystkich. W tym przypadku opinia publiczna jest bardziej sceptyczna. Co więcej, nie tylko ogólna opinia publiczna, ale również naukowcy inni niż ekonomiści wydają się twierdzić, iż standard życia i jakość życia są w niewielkim stopniu skorelowane ze sobą. Autorzy uzyskali w niniejszych badaniach wyniki wskazujące na silną korelację pomiędzy głównymi zmiennymi. Innymi słowy, przyjęte hipotezy zostały potwierdzone.
pub/11_1_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt1/11_1_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Olsson, Michael, and Bernd-Joachim Schuller. "LIVING STANDARD, QUALITY OF LIFE, GLOBALIZATION AND COMPETITIVENESS IN THE EU AND THE NEIGHBOUR COUNTRIES – AN EMPIRICAL ANALYSIS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 11.1 (2012): 5–21.
APA (2012). LIVING STANDARD, QUALITY OF LIFE, GLOBALIZATION AND COMPETITIVENESS IN THE EU AND THE NEIGHBOUR COUNTRIES – AN EMPIRICAL ANALYSIS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 11 (1), 5–21
ISO 690 OLSSON, Michael, SCHULLER, Bernd-Joachim. LIVING STANDARD, QUALITY OF LIFE, GLOBALIZATION AND COMPETITIVENESS IN THE EU AND THE NEIGHBOUR COUNTRIES – AN EMPIRICAL ANALYSIS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2012, 11.1: 5–21.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume11/issue1/abstract-5.html