SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 11 (1) 2012 str. 79–89

Aneta Wysokińska-Senkus

MAKROEKONOMICZNY WYMIAR EFEKTYWNOŚCI SYSTEMOWEGO PODEJŚCIA DO ZARZĄDZANIA

słowa kluczowe: systemy zarządzania, certyfikacja ISO, makroekonomia
abstrakt: Powyższe opracowanie stanowi przedstawienie wyników analizy zależności pomiędzy liczbą przyznanych certyfikatów systemów zarządzania, wybranymi danymi makroekonomicznymi, wskaźnikami charakteryzującymi państwa członkowskie UE27. Najsilniejsze korelacje dostrzeżone zostały pomiędzy liczbą certyfikatów a zatrudnieniem w średnich przedsiębiorstwach, wartością wymiany handlowej i wartością inwestycji zagranicznych, powierzchnią, liczbą ludności i dostrzeżono słaby związek z inflacją. O ile problem wpływu certyfikacji na mikroekonomiczną skalę działalności został dość szczegółowo opisany w literaturze, to do chwili obecnej nie można znaleźć wielu opracowań, w których próbuje się znaleźć powiązania pomiędzy liczbą certyfikowanych organizacji w danym kraju a jego kondycją makroekonomiczną.
pub/11_1_79.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt1/11_1_79.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wysokińska-Senkus, Aneta. "THE MACROECONOMIC DIMENSION OF THE EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM APPROACH TOWARDS THE MANAGEMENT." Acta Sci.Pol. Oeconomia 11.1 (2012): 79–89.
APA (2012). THE MACROECONOMIC DIMENSION OF THE EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM APPROACH TOWARDS THE MANAGEMENT. Acta Sci.Pol. Oeconomia 11 (1), 79–89
ISO 690 WYSOKIńSKA-SENKUS, Aneta. THE MACROECONOMIC DIMENSION OF THE EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM APPROACH TOWARDS THE MANAGEMENT. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2012, 11.1: 79–89.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume11/issue1/abstract-79.html