SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 11 (2) 2012 str. 19–27

Agnieszka Brelik

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI NA PRZYKŁADZIE REGIONU WOLIŃSKIEGO

słowa kluczowe: turystyka, zrównoważony rozwój, ekologia
abstrakt: W pracy poddano analizie zaangażowanie społeczności gminy Wolin w realizację zasad zrównoważonego rozwoju. Materiały źródłowe dotyczące opinii mieszkańców uzyskano w wyniku badań przeprowadzonych w 2010 roku. Badaniami objęto 100 mieszkańców; przy zbieraniu danych posłużono się metodą ankietową. Badania ankietowe zrealizowano w postaci wywiadów, przeprowadzonych samodzielnie przez ankietera wśród respondentów badanej populacji. Zebrany materiał w połączeniu z materiałem źródłowym przygotowywano w formie zestawień tabelarycznych w celu prezentacji omawianych zagadnień. Do badania siły zależności pomiędzy wybranymi cechami wykorzystano współczynnik korelacji V-Cramera, oparty na statystyce χ2.
pub/11_2_19.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt2/11_2_19.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Brelik, Agnieszka. "SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT – CASE OF THE WOLIN REGION." Acta Sci.Pol. Oeconomia 11.2 (2012): 19–27.
APA (2012). SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT – CASE OF THE WOLIN REGION. Acta Sci.Pol. Oeconomia 11 (2), 19–27
ISO 690 BRELIK, Agnieszka. SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT – CASE OF THE WOLIN REGION. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2012, 11.2: 19–27.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume11/issue2/abstract-19.html