SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 11 (2) 2012 str. 67–74

Maciej Stawicki

CZYNNIKI SUKCESU W POZYSKIWANIU FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GMIN WSCHODNIEJ CZĘŚCI POLSKI

słowa kluczowe: fundusze strukturalne UE, pozyskiwanie funduszy, rozwój lokalny, gminy, czynniki sukcesu
abstrakt: Celem artykułu jest określenie głównych czynników sukcesu w pozyskiwaniu funduszy europejskich przez wybrane gminy leżące we wschodniej części Polski. Na podstawie przeprowadzonych szczegółowych badań w gminach odkryto, że czynniki, które pozwoliły badanym gminom skutecznie ubiegać się o środki UE były podobne we wszystkich gminach, bez względu na ich rodzaj, stopień rozwoju i lokalizację. Był to przede wszystkim wynik sprawności organizacyjnej urzędów, kompetencji i wiedzy ich pracowników i wysokiej jakości planowania strategicznego. Wszędzie powołano specjalne stanowiska lub zespoły pracowników do spraw pozyskiwania środków unijnych. Wszystkie badane gminy posiadały aktualne strategie rozwoju i aktualne plany zagospodarowania przestrzennego, na podstawie tych dokumentów wnioskowano o fundusze UE. Istotne znaczenie miała również silne zaangażowanie i konsekwencja w działaniu lokalnych liderów oraz pracowników. Ważnym czynnikiem była stabilność władzy i atmosfera współpracy między radą gminy a wójtem, burmistrzem lub prezydentem.
pub/11_2_67.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt2/11_2_67.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Stawicki, Maciej. "FACTORS OF SUCCESS IN RAISING EUROPEAN FUNDS BY SELECTED COMMUNES IN THE EASTERN PART OF POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 11.2 (2012): 67–74.
APA (2012). FACTORS OF SUCCESS IN RAISING EUROPEAN FUNDS BY SELECTED COMMUNES IN THE EASTERN PART OF POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 11 (2), 67–74
ISO 690 STAWICKI, Maciej. FACTORS OF SUCCESS IN RAISING EUROPEAN FUNDS BY SELECTED COMMUNES IN THE EASTERN PART OF POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2012, 11.2: 67–74.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume11/issue2/abstract-67.html