SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 11 (2) 2012 str. 75–84

Adam Waszkowski, Katarzyna Czech

ESTYMACJA LUKI POPYTOWEJ W POLSKIEJ GOSPODARCE Z WYKORZYSTANIEM MODELU WEKTOROWEJ AUTOREGRESJI (VAR)

słowa kluczowe: luka popytowa, strukturalne modele wektorowej autoregresji, funkcja reakcji na impuls, szok popytowy i podażowy
abstrakt: W pracy przedstawiono metodę szacowania luki popytowej dla Polski, zaprezentowaną przez Blancharda i Quah [1989]. Metoda ta wywodzi się z tradycyjnej syntezy keynesizmu oraz syntezy neoklasycznej, identyfikuje potencjalny poziom produkcji z łączną zdolnością podażowa gospodarki i wahań cyklicznych ze zmianami zagregowanego popytu. W celu oszacowania luki popytowej przeprowadzono estymację i weryfikację modelu wektorowej autoregresji VAR(2) dla tempa wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) i stopy bezrobocia oraz jego strukturalizację. Określenie funkcji reakcji popytu i podaży, w szczególności funkcji reakcji wzrostu PKB w wyniku zaburzeń popytu, pozwoliły oszacować wielkość luki popytowej. Potencjalną produkcję można opisać jako następstwo błądzenia losowego, jeśli impuls produkcyjny rozwija się jako stochastyczny trend, na przykład jeśli tempo wzrostu wydajności zależy od stochastycznego przyrostu nowych technologii.
pub/11_2_75.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt2/11_2_75.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Waszkowski, Adam, and Katarzyna Czech. "ESTIMATION OF OUTPUT GAP IN POLISH ECONOMY USING STRUCTURAL VAR MODELS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 11.2 (2012): 75–84.
APA (2012). ESTIMATION OF OUTPUT GAP IN POLISH ECONOMY USING STRUCTURAL VAR MODELS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 11 (2), 75–84
ISO 690 WASZKOWSKI, Adam, CZECH, Katarzyna. ESTIMATION OF OUTPUT GAP IN POLISH ECONOMY USING STRUCTURAL VAR MODELS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2012, 11.2: 75–84.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume11/issue2/abstract-75.html