SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 11 (3) 2012 str. 27–36

Dorota Klembowska

EFEKTYWNOŚĆ AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

słowa kluczowe: płaca progowa, aktywna polityka rynku pracy (APRP), bezrobocie, rynek pracy
abstrakt: W artykule dokonano analizy poziomu wydatków na wybrane programy rynku pracy w ujęciu regionalnym oraz analizy efektywności zatrudnieniowej wybranych programów. Przedstawiono również wyniki badań ankietowych wśród osób bezrobotnych z województwa warmińsko-mazurskiego. Z badań wynika, że brak jest silnej korelacji pomiędzy sytuacją na rynku pracy a efektywnością zatrudnieniową aktywnych programów rynku pracy. Z badań wynika, że 75% osób, które otrzymały dotację na założenia własnej firmy, nie powróciło do rejestru bezrobotnych w okresie do 3 lat od przyznania dotacji. W trzecim roku od przyznania dotacji ponad połowa nadal funkcjonowała (58,6%) i co czwarta firma stworzyła miejsce pracy.
pub/11_3_27.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt3/11_3_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Klembowska, Dorota. "THE EFFECTIVENESS OF ACTIVE LABOR MARKET POLICIES ON THE EXAMPLE OF THE WARMIA-MAZURY PROVINCE IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 11.3 (2012): 27–36.
APA (2012). THE EFFECTIVENESS OF ACTIVE LABOR MARKET POLICIES ON THE EXAMPLE OF THE WARMIA-MAZURY PROVINCE IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 11 (3), 27–36
ISO 690 KLEMBOWSKA, Dorota. THE EFFECTIVENESS OF ACTIVE LABOR MARKET POLICIES ON THE EXAMPLE OF THE WARMIA-MAZURY PROVINCE IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2012, 11.3: 27–36.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume11/issue3/abstract-27.html