SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 11 (3) 2012 str. 55–64

Aneta Ptak-Chmielewska

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE DYNAMIKI POPULACJI PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE – ANALIZA SKUPIEŃ

słowa kluczowe: demografia przedsiębiorstw, dynamika przedsiębiorstw, teoria Schumpetera, analiza skupień
abstrakt: Techniki i metody analiz stosowane w demografii mogą również służyć do oceny dynamiki populacji przedsiębiorstw w Polsce. Dynamika populacji przedsiębiorstw jest uwarunkowana zmianami w podstawowych procesach: urodzeń, zgonów i migracji. Ramy metodologiczne do nowej dziedziny, jaką jest demografia przedsiębiorstw, zostały określone przez Eurostat. Suma współczynnika urodzeń i zgonów pokazuje, jak szybko rynek przedsiębiorstw reaguje na zmiany w gospodarce, pozwalając na realokację zasobów zgodnie z zasadą Schumpeterowskiej kreatywnej destrukcji. Artykuł pokazuje terytorialne zróżnicowanie (na poziomie województw) procesów zachodzących w populacji przedsiębiorstw i ich powiązanie ze zróżnicowaniem rozwoju gospodarczego kraju. Zastosowane zostały w tym celu techniki analizy skupień.
pub/11_3_55.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt3/11_3_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ptak-Chmielewska, Aneta. "TERRITORIAL DIFFERENTIATION IN ENTERPRISE POPULATION DYNAMICS IN POLAND – CLUSTER ANALYSIS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 11.3 (2012): 55–64.
APA (2012). TERRITORIAL DIFFERENTIATION IN ENTERPRISE POPULATION DYNAMICS IN POLAND – CLUSTER ANALYSIS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 11 (3), 55–64
ISO 690 PTAK-CHMIELEWSKA, Aneta. TERRITORIAL DIFFERENTIATION IN ENTERPRISE POPULATION DYNAMICS IN POLAND – CLUSTER ANALYSIS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2012, 11.3: 55–64.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume11/issue3/abstract-55.html