SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 11 (3) 2012 str. 65–76

Elżbieta Szymańska

WPŁYW SPECJALIZACJI NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW TRZODOWYCH

słowa kluczowe: specjalizacja, gospodarstwa trzodowe, produktywność i rentowność gospodarstw rolnych
abstrakt: Celem badań przedstawionych w opracowaniu było określenie wpływu specjalizacji na wyniki ekonomiczne gospodarstw trzodowych. Analizą objęto 80 gospodarstw trzodowych o dużej skali produkcji, położonych w ośmiu województwach o największej koncentracji chowu tego gatunku zwierząt w Polsce. W literaturze ekonomiczno-rolniczej występuje szereg definicji specjalizacji i stosuje się różne sposoby oraz kryteria jej pomiaru. Utrudnia to porównywalność uzyskiwanych wyników. Specjalizacja sprzyja osiąganiu korzyści wynikających ze wzrostu skali produkcji. W badanych gospodarstwach wyższy stopień specjalizacji wiązał się ze wzrostem produktywności ziemi i pracy oraz większą opłacalnością produkcji i rentownością kapitału własnego. Jedynie gospodarstwa wyspecjalizowane o dużej skali produkcji mogą sprostać rosnącej konkurencji na rynku trzody chlewnej.
pub/11_3_65.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt3/11_3_65.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szymańska, Elżbieta. "INFLUENCE OF SPECIALIZATION ON ECONOMIC RESULTS OF PIG FARMS1." Acta Sci.Pol. Oeconomia 11.3 (2012): 65–76.
APA (2012). INFLUENCE OF SPECIALIZATION ON ECONOMIC RESULTS OF PIG FARMS1. Acta Sci.Pol. Oeconomia 11 (3), 65–76
ISO 690 SZYMAńSKA, Elżbieta. INFLUENCE OF SPECIALIZATION ON ECONOMIC RESULTS OF PIG FARMS1. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2012, 11.3: 65–76.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume11/issue3/abstract-65.html