SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 12 (2) 2013 str. 15-25

Tomasz Kijek

ANALIZA EMPIRYCZNA ZALEżNOśCI MIęDZY INNOWACJAMI TECHNOLOGICZNYMI A INNOWACJAMI MARKETINGOWYMI NA PRZYKłADZIE POLSKICH PRZEDSIęBIORSTW PRZEMYSłOWYCH

słowa kluczowe: Metoda DEA (Data Envelopment Analysis), Przemysł mleczarski, EfektywnośćPrzedsiębiorstwo przemysłowe, Innowacje, Technologia, Analiza empiryczna
abstrakt:

Artykuł podejmuje problematykę związaną z relacjami między innowacjami technologicznymi a innowacjami marketingowymi. W części teoretycznej opracowania przedstawiono definicje i charakterystykę innowacji marketingowych oraz wskazano na potencjalne zależności przyczynowo-skutkowe między decyzjami o wdrożeniu innowacji produktowych i procesowych a implementacją nowych metod w zakresie marketingu mix. W części empirycznej artykułu dokonano weryfikacji sformułowanych hipotez badawczych na podstawie danych pochodzących z badania aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2008-2010. Wyniki badania wskazują na pozytywny wpływ skłonności do wprowadzania innowacji produktowych na aktywność przedsiębiorstw w zakresie stosowania innowacji marketingowych. Ponadto, czynnikami stymulującymi przedsiębiorstwa do implementacji zmian w metodach marketingowych okazały się nakłady inwestycyjne na zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych oraz nakłady inwestycyjne na marketing dotyczący nowych i istotnie ulepszonych produktów.

pub/12_2_15.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt2/12_2_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kijek, Tomasz. "An Empirical Analysis of the Relationship between Technological and Marketing Innovations : a Case of Polish Manufacturing Firms." Acta Sci.Pol. Oeconomia 12.2 (2013): 15-25.
APA (2013). An Empirical Analysis of the Relationship between Technological and Marketing Innovations : a Case of Polish Manufacturing Firms. Acta Sci.Pol. Oeconomia 12 (2), 15-25
ISO 690 KIJEK, Tomasz. An Empirical Analysis of the Relationship between Technological and Marketing Innovations : a Case of Polish Manufacturing Firms. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2013, 12.2: 15-25.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume12/issue2/abstract-15.html