SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 12 (2) 2013 str. 27-35

Magdalena Kowalska

SPOłECZNO-EKONOMICZNE SKUTKI MIGRACJI ZAROBKOWYCH LUDNOśCI WIEJSKIEJ PODHALA

słowa kluczowe: Metoda DEA (Data Envelopment Analysis), Przemysł mleczarski, EfektywnośćPrzedsiębiorstwo przemysłowe, Innowacje, Technologia, Analiza empirycznaMigracja, Ludność wiejska, Prognozowanie zjawisk ekonomiczno-społecznych, Badania ankietowe
abstrakt:

Prezentowane opracowanie podejmuje problematykę zjawiska migracji zarobkowych doświadczanych przez ludność wiejską pochodzącą z dwóch gmin podhalańskich: Czarnego Dunajca oraz Poronina i skupia się na społecznych i ekonomicznych skutkach tego zjawiska, zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym aspekcie. Badania zostały przeprowadzone na 90-osobowej próbie dorosłych mieszkańców, przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety. Były one skierowane do osób, które w stopniu bezpośrednim (same emigrowały) lub pośrednim (ze względu na emigrację członka najbliższej rodziny) doświadczyły migracji zarobkowych. Analizując ekonomiczne skutki migracji zarobkowych, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na poprawę sytuacji materialnej rodzin (podwyższenie standardu i komfortu życia) oraz na straty, jakie niesie ze sobą odpływ siły roboczej. Wśród społecznych następstw migracji zarobkowych w obu gminach trudno wskazać takie, które mogą świadczyć o znacząco niekorzystnych zmianach w strukturze społecznej czy funkcjonowaniu rodzin migracyjnych - na taki stan rzeczy mają wpływ przede wszystkim regularne powroty pracujących za granicą oraz krótkookresowe wyjazdy.

pub/12_2_27.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt2/12_2_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kowalska, Magdalena. "Socio-Economic Effects of Migration for Economic Purposes of Rural Population from the Podhale Region." Acta Sci.Pol. Oeconomia 12.2 (2013): 27-35.
APA (2013). Socio-Economic Effects of Migration for Economic Purposes of Rural Population from the Podhale Region. Acta Sci.Pol. Oeconomia 12 (2), 27-35
ISO 690 KOWALSKA, Magdalena. Socio-Economic Effects of Migration for Economic Purposes of Rural Population from the Podhale Region. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2013, 12.2: 27-35.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume12/issue2/abstract-27.html