SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (1) 2014 str. 123-134

Tamar Taralashvili, Jakub Kraciuk

HANDEL ZAGRANICZNY GRUZIńSKIMI PRODUKTAMI ROLNYMI I POTENCJAł ICH EKSPORTU NA RYNEK UNII EUROPEJSKIEJ

słowa kluczowe: Teoria ekonomii, Agrobiznes, Badania empiryczne, KonkurencyjnośćProdukcja żywności, Przemysł rolno-spożywczy, Konkurencyjność wyrobówHandel zagraniczny, Produkty rolne, Eksport produktów rolnych, Strefy wolnego handlu
abstrakt:

Niniejszy artykuł jest próbą wskazania znaczenia sektora rolnego i potencjału eksportowego produktów rolnych dla gospodarki gruzińskiej poprzez zaprezentowanie wyników historycznych oraz przegląd obecnych trendów. Rolnictwo gruzińskie jest w bardzo złej sytuacji, wykazuje małe nadwyżki oraz niski poziom produktywności. Jak wynika z badań Banku Światowego, około 83% populacji na obszarach wiejskich Gruzji jest zależne od gospodarstw socjalnych i konsumuje około 73% produkcji, a pozostałe produkty, które mogłyby stać się przedmiotem eksportu, napotykają liczne utrudnienia uniemożliwiające im sukces i przychody. Dla pozyskania nowych rynków alternatywnych, takich jak Stany Zjednoczone czy kraje Unii Europejskiej, niezbędne będą reformy strukturalne zapewniające wzmocnienie w Gruzji zrównoważonego wzrostu, zainteresowania inwestorów zagranicznych oraz poprawy ogólnej produktywności w sektorze, zmierzającej do dywersyfikacji eksportu oraz rozwoju sektora. Przy wykorzystaniu danych statystycznych możliwe jest zidentyfikowanie głównych partnerów eksportowych Gruzji, znaczenie poszczególnych sektorów i krajów docelowych z punktu widzenia całkowitego potencjału eksportowego oraz zmiany eksportu gruzińskich produktów rolnych na przestrzeni lat. Spadek udziału handlu rolnego w handlu ogółem z poziomu 28% w 2000 roku do 18% w 2012 roku pozostawia jasną perspektywę dalszego rozwoju, poprawy i większego wkładu do gospodarki krajowej.

pub/13_1_123.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt1/13_1_123.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Taralashvili, Tamar, and Jakub Kraciuk. "Foreign Trade of Georgian Agricultural Products and Existing Potential of Export to the European Union Market." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.1 (2014): 123-134.
APA (2014). Foreign Trade of Georgian Agricultural Products and Existing Potential of Export to the European Union Market. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (1), 123-134
ISO 690 TARALASHVILI, Tamar, KRACIUK, Jakub. Foreign Trade of Georgian Agricultural Products and Existing Potential of Export to the European Union Market. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.1: 123-134.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue1/abstract-123.html