SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (1) 2014 str. 29-43

Piotr Dzun, Wiesław Musiał

WPłYW ROZDROBNIENIA AGRARNEGO NA DYNAMIKę REGIONALNYCH ZMIAN W CHOWIE BYDłA MLECZNEGO W LATACH 1990-2010

słowa kluczowe: Przemysł spożywczy, Rozwój przemysłu, Gospodarka żywnościowaBadanie satysfakcji, Badania ankietowe, Platformy internetoweGospodarstwa rolne, Przemysł mleczarski, Zróżnicowanie regionalne
abstrakt:

W Polsce, poczynając od momentu rozpoczęcia przemian systemowych, w bardzo szybkim tempie zmniejsza się liczba gospodarstw utrzymujących krowy i pogłowie krów mlecznych. Podstawowym czynnikiem zróżnicowania regionalnego tego procesu jest skala rozdrobnienia agrarnego i rozmiary gospodarstw rolnych. Weryfikację tej hipotezy przeprowadzono poprzez analizę zmian w chowie krów w sektorze gospodarstw osób fizycznych (gospodarstw indywidualnych) w całym kraju i w dwóch regionach zdominowanych przez gospodarstwa indywidualne. Pierwszy to region południowo-wschodni cechujący się bardzo niekorzystną, a drugi środkowo-wschodni cechujący się stosunkowo korzystną strukturą obszarową gospodarstw rolnych. Wyniki badań wyraźnie wskazują, że w warunkach nasilającej się konkurencji rynkowej następuje koncentracja chowu krów, który przesuwa się do coraz wyższych grup obszarowych. W rezultacie w regionie rozdrobnionego rolnictwa widoczny jest silny, przy tym narastający, regres w pogłowiu. W regionie z korzystną strukturą gospodarstw regres w chowie krów, który wystąpił na początku przemian systemowych, został natomiast stosunkowo szybko zahamowany i już w okresie przedakcesyjnym zarysował się rozwój ilościowy i jakościowy pogłowia, który widoczny jest także w okresie poakcesyjnym.

pub/13_1_29.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt1/13_1_29.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dzun, Piotr, and Wiesław Musiał. "The Impact of Agrarian Fragmentation on the Dynamics of Regional Changes in Dairy Cattle Breeding in the Years 1990-2010." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.1 (2014): 29-43.
APA (2014). The Impact of Agrarian Fragmentation on the Dynamics of Regional Changes in Dairy Cattle Breeding in the Years 1990-2010. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (1), 29-43
ISO 690 DZUN, Piotr, MUSIAł, Wiesław. The Impact of Agrarian Fragmentation on the Dynamics of Regional Changes in Dairy Cattle Breeding in the Years 1990-2010. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.1: 29-43.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue1/abstract-29.html