SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (1) 2014 str. 45-61

Natalia Ishchukova, Luboš Smutka

UJAWNIONA PRZEWAGA KOMPARATYWNA : ANALIZA ROSYJSKIEGO HANDLU ZAGRANICZNEGO PRODUKTAMI ROLNYMI W ROZBICIU NA REGIONY

słowa kluczowe: Handel zagraniczny, Bilans handlowy, Produkty rolne, Przewaga względna
abstrakt:

W artykule zanalizowano zagadnienia handlu zagranicznego Rosji produktami rolnymi w latach 1998-2010. Wszystkie eksportowane produkty podzielono na grupy według dwóch parametrów: ujawnionych przewag komparatywnych (wskaźnik RSCA) oraz krajowego bilansu handlowego. W ten sposób uzyskano cztery grupy produktów: cechujące się przewagą komparatywną i dodatnim bilansem handlowym (5% eksportowanych produktów; około 50% wartości eksportu produktów rolnych), charakteryzujące się ujemnym bilansem handlowym i brakiem przewagi komparatywnej (w tej grupie 80% produktów ujętych ilościowo stanowi zaledwie 30% wartości eksportu, a jednocześnie 95-99% importu), produkty bez przewagi komparatywnej, a jednocześnie zachowujące dodatni bilans handlowy oraz produkty z przewagą komparatywną i ujemnym bilansem handlowym. Na podstawie analiz można wywnioskować, że w przypadku większości produktów Rosja ma przewagę komparatywną nad krajami WNP, UE oraz azjatyckimi, chociaż wobec krajów afrykańskich i z obu Ameryk ta przewaga nie występuje.

pub/13_1_45.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt1/13_1_45.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ishchukova, Natalia, and Luboš Smutka. "Revealed Comparative Advantage : Products Mapping of the Russian Agricultural Exports in Relation to Individual Regions." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.1 (2014): 45-61.
APA (2014). Revealed Comparative Advantage : Products Mapping of the Russian Agricultural Exports in Relation to Individual Regions. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (1), 45-61
ISO 690 ISHCHUKOVA, Natalia, SMUTKA, Luboš. Revealed Comparative Advantage : Products Mapping of the Russian Agricultural Exports in Relation to Individual Regions. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.1: 45-61.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue1/abstract-45.html