SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (1) 2014 str. 63-75

Wioletta Knapik

WPłYW ZAGROżENIA POWODZIOWEGO NA żYCIE SPOłECZNO-GOSPODARCZE MIESZKAńCóW WSI

słowa kluczowe: Handel zagraniczny, Bilans handlowy, Produkty rolne, Przewaga względnaWięzi społeczne, Powódź, Badania ankietowe
abstrakt:

Zmiany klimatyczne, skutkujące ekstremalnymi zjawiskami przyrodniczymi, nie omijają naszego kraju i kontynentu. W Polsce najbardziej zagrożone występowaniem powodzi są obszary położone w południowej części kraju. Przedmiotem badań autora jest zagrożenie powodziowe i jego wpływ na siłę więzi społecznych oraz działania wspólnotowe podejmowane przez mieszkańców obszarów wiejskich, na przykładzie gmin Gnojnik, Skarbimierz oraz Sławatycze. Są to mieszkańcy osiedleni na terenach zalewowych, zarówno ci, których dotknęła powódź, jak i ich sąsiedzi, którzy spieszyli z pomocą. Wybrane gminy w badanym okresie (lata 2008-2011) doświadczyły powodzi przynajmniej dwa razy. Główną metodą badawczą zastosowaną w pracy jest porównywanie systematyczne. Badania wskazują, iż pomimo istniejącego zagrożenia powodziowego respondenci czują się dobrze w swoim miejscu zamieszkania i nie chcieliby go zmienić; są z nim mocno związani przede wszystkim z powodu posiadania rodziny i bliskich znajomych; cenią sobie ludzi, których darzą zaufaniem. Ankietowani ze wszystkich gmin, w większości, deklarowali swój pozytywny stosunek do obcych ludzi. Szczególnie dużym zaufaniem, we wszystkich badanych gminach, respondenci darzą swoich sołtysów.

pub/13_1_63.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt1/13_1_63.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Knapik, Wioletta. "Effects of a Flood Hazard on Social and Economic Life of Rural Inhabitants." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.1 (2014): 63-75.
APA (2014). Effects of a Flood Hazard on Social and Economic Life of Rural Inhabitants. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (1), 63-75
ISO 690 KNAPIK, Wioletta. Effects of a Flood Hazard on Social and Economic Life of Rural Inhabitants. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.1: 63-75.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue1/abstract-63.html