SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (1) 2014 str. 77-90

Joanna Kosmaczewska

ZAINTERESOWANIE TURYSTYCZNE A EFEKTYWNOść JEGO WYKORZYSTANIA NA PRZYKłADZIE KRAJóW UE

słowa kluczowe: Handel zagraniczny, Bilans handlowy, Produkty rolne, Przewaga względnaWięzi społeczne, Powódź, Badania ankietoweTurystyka, Analiza ruchu turystycznego, Analiza danych
abstrakt:

W artykule została podjęta tematyka efektywności przetwarzania przez kraje UE zainteresowania turystycznego definiowanego jako (X1) przyjazdy do obiektów zbiorowego zakwaterowania, w efekty, takie jak (Y1) liczba turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania i (Y2) PKB na mieszkańca w krajach UE. Do pomiaru efektywności zastosowano metodę DEA, wykorzystując modele CCR, BCC i NIRS. W wyniku czego stwierdzono, że znaczne podobieństwa w efektywności przekształcania wspomnianych nakładów w efekty występują jedynie w grupie krajów bogatszych (PKB > średniej dla UE) lub biedniejszych (PKB < średniej dla UE). Ponadto przeprowadzona analiza wykazała, że kraje bogatsze osiągają wyższą czystą efektywność techniczną (pure technical efficiency - PTE), a kraje biedniejsze osiągają wyższą efektywność skali (scale efficiency - SE).

pub/13_1_77.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt1/13_1_77.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kosmaczewska, Joanna. "Tourism Interest and the Efficiency of Its Utilisations Based on the Example of the EU Countries." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.1 (2014): 77-90.
APA (2014). Tourism Interest and the Efficiency of Its Utilisations Based on the Example of the EU Countries. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (1), 77-90
ISO 690 KOSMACZEWSKA, Joanna. Tourism Interest and the Efficiency of Its Utilisations Based on the Example of the EU Countries. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.1: 77-90.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue1/abstract-77.html