SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (1) 2014 str. 91-108

Tomasz Siudek, Aldona Zawojska

KONCEPCJE I TEORIE EKONOMICZNE ORAZ BADANIA EMPIRYCZNE POJęCIA KONKURENCYJNOśCI

słowa kluczowe: Teoria ekonomii, Agrobiznes, Badania empiryczne, Konkurencyjność
abstrakt:

Praca ma charakter teoretyczny. Głównym jej celem jest przegląd definicji, koncepcji i teorii ekonomicznych, mierników i czynników konkurencyjności zidentyfikowanych w badaniach empirycznych. Trudności w zdefiniowaniu pojęcia konkurencyjności wynikają z tego, że badana jest ona na poziomie makro, mezo i mikro. Ze względu na to, że pojęcie konkurencyjności jest stosowane wobec poszczególnych produktów/usług, przedsiębiorstw/gospodarstw rolnych, branży czy sektora gospodarki, regionu, kraju lub międzynarodowych bloków gospodarczych, próby stworzenia jednej wspólnej definicji konkurencyjności wydają się być skazane na niepowodzenie. W badaniach konkurencyjności powinno wykorzystywać się wielowymiarowe syntetyczne wskaźniki, ponieważ pojęcie konkurencyjności dotyczy wielu aspektów i obszarów działania. Istotnym problemem w badaniach konkurencyjności jest ograniczona porównywalność wyników ze względu na różne zmienne (cechy) wykorzystywane przez badaczy.

pub/13_1_91.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt1/13_1_91.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Siudek, Tomasz, and Aldona Zawojska. "Competitiveness in the Economic Concepts, Theories and Empirical Research." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.1 (2014): 91-108.
APA (2014). Competitiveness in the Economic Concepts, Theories and Empirical Research. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (1), 91-108
ISO 690 SIUDEK, Tomasz, ZAWOJSKA, Aldona. Competitiveness in the Economic Concepts, Theories and Empirical Research. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.1: 91-108.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue1/abstract-91.html