SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (2) 2014 str. 117-125

Andrzej Soroka, Anna Mazurek-Kusiak

ZNACZENIE SPOłECZNEJ ODPOWIEDZIALNOśCI PRZEDSIęBIORSTW W DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ

słowa kluczowe: Gospodarstwa domowe, Warunki życia ludności, Mieszkania, Zróżnicowanie regionalneSpołeczna odpowiedzialność biznesu, Etyka biznesu, Działalność gospodarcza
abstrakt:

Celem badań było określenie działań, jakie powinny podejmować przedsiębiorstwa, by mogły być postrzegane jako odpowiedzialne społecznie oraz jakie czynniki decydują o wyborze pracodawcy przez respondentów. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a w niej autorski kwestionariusz ankiety, którym przebadano 1157 mieszkańców województwa lubelskiego. Zastosowano dobór losowy warstwowy, a przy wyliczeniach statystycznych analizę funkcji dyskryminacyjnej. Według respondentów, przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne to takie, które preferuje działania etyczne, dobrze traktuje pracowników, ma uczciwy stosunek do pracowników i klientów oraz wspiera charytatywne i ekologiczne organizacje. Przy wyborze pracodawcy najważniejsze okazały się zarobki, opinia pracowników na temat atmosfery w firmie i perspektywa rozwoju pracowników. W działaniach CSR należy wykorzystywać doświadczenia innych krajów w celu osiągnięcia najbardziej praktycznych metod zarządzania, uświadamiać przedsiębiorcom znaczenie CRS, dbać o aprobatę społeczną firmy w mediach oraz dążyć do współpracy z władzami i społecznością lokalną.

pub/13_2_117.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_117.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Soroka, Andrzej, and Anna Mazurek-Kusiak. "The Importance of Corporate Social Responsibility of Enterprisese in Business." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.2 (2014): 117-125.
APA (2014). The Importance of Corporate Social Responsibility of Enterprisese in Business. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (2), 117-125
ISO 690 SOROKA, Andrzej, MAZUREK-KUSIAK, Anna. The Importance of Corporate Social Responsibility of Enterprisese in Business. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.2: 117-125.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue2/abstract-117.html