SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (2) 2014 str. 137-149

Mirosław Zalech, Agnieszka Kamińska

UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI W GMINACH WSCHODNIEJ CZęśCI WOJEWóDZTWA WARMIńSKO-MAZURSKIEGO

słowa kluczowe: Atrakcyjność turystyczna, Marketing terytorialny, Rozwój lokalny, Konkurencyjność
abstrakt:

Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce oraz nasilająca się rywalizacja między jednostki terytorialnymi w tym obszarze implikuje zapotrzebowanie na informacje pozwalające zidentyfikować i ocenić możliwości rozwojowe poszczególnych gmin. Celem podjętych badań była ocena atrakcyjności turystycznej gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz identyfikacja uwarunkowań determinujących ich rozwój. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano dane wtórne oraz informacje zgromadzone w trakcie badań ankietowych, które następnie poddano analizie statystycznej. W pracy do oceny atrakcyjności turystycznej wykorzystano syntetyczny miernik składający się z 11 zmiennych. Uzyskane wyniki pozwoliły między innymi na wyodrębnienie trzech grup gmin charakteryzujących się odmienną atrakcyjnością turystyczną, określenia ich przestrzennego rozmieszczenia oraz ustalenia znaczenia czynników, jakie mają dla rozwoju tego sektora gospodarki.

pub/13_2_137.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_137.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zalech, Mirosław, and Agnieszka Kamińska. "Determinants and Directions of the Development of Tourism in Communes from the Eastern Part of Warmińsko-Mazurskie Province." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.2 (2014): 137-149.
APA (2014). Determinants and Directions of the Development of Tourism in Communes from the Eastern Part of Warmińsko-Mazurskie Province. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (2), 137-149
ISO 690 ZALECH, Mirosław, KAMIńSKA, Agnieszka. Determinants and Directions of the Development of Tourism in Communes from the Eastern Part of Warmińsko-Mazurskie Province. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.2: 137-149.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue2/abstract-137.html