SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (2) 2014 str. 17-23

Stanisław Bielski

EKONOMICZNA EFEKTYWNOść PRODUKCJI ZIARNA PSZENżYTA OZIMEGO

słowa kluczowe: Rynek nieruchomości, Makroekonomia, Ceny nieruchomości, Zmienność poziomu cenProdukcja zboża, Efektywność produkcji, Ekonomiczna efektywność produkcji
abstrakt:

Celem badań była ocena i porównanie sprawności ekonomicznej technologii produkcji półkarłowego pszenżyta ozimego odmiany Gniewko. Do oceny ekonomicznej technologii produkcji pszenżyta ozimego wykorzystano metodę opartą na standardowej nadwyżce bezpośredniej (SGM). Materiał badawczy stanowiły wyniki trzyletniego doświadczenia polowego zlokalizowanego w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym w Bałcynach k. Ostródy. Do oceny wytypowano technologie największych i najmniejszych średnich plonów. Porównywane technologie produkcji różniły się wielkością dawki nawożenia azotem oraz poziomem ochrony fungicydowej. Wykazano, że im intensywniejsza technologia produkcji, tym większa wartość produkcji pszenżyta ozimego, wyższe koszty bezpośrednie oraz zysk bezpośredni. Analiza kosztów bezpośrednich wskazuje na pozytywną weryfikację hipotezy badawczej. Wzrost intensywności technologii skutkował większą nadwyżką bezpośrednią (o 25,2%). Wyższe koszty ponoszone na wzrost intensywności technologii produkcji pszenżyta ozimego w warunkach doświadczalnych są ekonomicznie uzasadnione.

pub/13_2_17.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bielski, Stanisław. "Economic Efficiency of Winter Triticale Grain Production." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.2 (2014): 17-23.
APA (2014). Economic Efficiency of Winter Triticale Grain Production. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (2), 17-23
ISO 690 BIELSKI, Stanisław. Economic Efficiency of Winter Triticale Grain Production. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.2: 17-23.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue2/abstract-17.html