SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (2) 2014 str. 49-60

Aleksander Grzelak, Barbara Kiełbasa

OCENA WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ WSPIERAJąCYCH INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE W PRZEKROJU WOJEWóDZTW

słowa kluczowe: Dzierżawa, Dzierżawa gruntów, Użytkowanie ziemiFundusze unijne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Analiza skupień, Inwestycje, Gospodarstwa rolne
abstrakt:

Celem artykułu jest porównanie wykorzystania środków pomocowych z działań: Inwestycje w gospodarstwach rolnych, Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE oraz Modernizacja gospodarstw rolnych, w Polsce w ujęciu regionalnym (województwa). Stwierdzono, że aktywność rolników w pozyskiwaniu funduszy UE na wsparcie inwestycji jest silnie zróżnicowana w ujęciu wojewódzkim. Skłonność rolników do pozyskiwania funduszy na inwestycje jest związana z lokalnymi warunkami, poziomem towarowości, kultury rolnej, strukturą obszarową, a także poziomem technicznej i społecznej infrastruktury w różnych regionach kraju. Na postawie uzyskanych danych należy uznać, iż istnieje dalsza potrzeba wsparcia inwestycyjnego rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), jednakże w przygotowywaniu działań z tym związanych (PROW 2014-2020) należy w większym zakresie uwzględnić kontekst regionalny.

pub/13_2_49.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_49.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grzelak, Aleksander, and Barbara Kiełbasa. "Assessment of the Use of the European Union Funds to Support Investments on Polish Farms in the Regional Perspective." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.2 (2014): 49-60.
APA (2014). Assessment of the Use of the European Union Funds to Support Investments on Polish Farms in the Regional Perspective. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (2), 49-60
ISO 690 GRZELAK, Aleksander, KIEłBASA, Barbara. Assessment of the Use of the European Union Funds to Support Investments on Polish Farms in the Regional Perspective. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.2: 49-60.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue2/abstract-49.html