SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (2) 2014 str. 5-16

Mirosław Bełej, Radosław Cellmer

WPłYW CZYNNIKóW MAKROEKONOMICZNYCH NA ZMIANY CEN NIERUCHOMOśCI - REAKCJA I INTERAKCJA

słowa kluczowe: Rynek nieruchomości, Makroekonomia, Ceny nieruchomości, Zmienność poziomu cen
abstrakt:

W większości krajów europejskich na rynkach nieruchomości, w ostatniej dekadzie, były obserwowane gwałtowne zmiany cen nieruchomości, zarówno wzrosty, jak i spadki. Przyczyn takich zachowań upatruje się w zmieniających czynnikach ekonomicznych i społecznych w otoczeniu rynku nieruchomości. Celem badań było określenie, w jaki sposób zmieniają się ceny nieruchomości pod wpływem czynników makroekonomicznych. W celu ilościowego ujęcia związków między przyjętymi w badaniach zmiennymi kontrolnymi a przyjętą zmienną stanu rynku zbudowano model regresji wielorakiej, który następnie ulepszono, uwzględniając obliczone w pracy wielkości opóźnień dla poszczególnych zmiennych. Dodatkowym efektem pracy jest wykazanie, że w okresach niestabilności to rynek nieruchomości staje się przyczyną zmienności otoczenia ekonomicznego i społecznego.

pub/13_2_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bełej, Mirosław, and Radosław Cellmer. "The Effect of Macroeconomic Factors on Changes in Real Estate Prices - Response and Interaction." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.2 (2014): 5-16.
APA (2014). The Effect of Macroeconomic Factors on Changes in Real Estate Prices - Response and Interaction. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (2), 5-16
ISO 690 BEłEJ, Mirosław, CELLMER, Radosław. The Effect of Macroeconomic Factors on Changes in Real Estate Prices - Response and Interaction. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.2: 5-16.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue2/abstract-5.html