SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (2) 2014 str. 83-92

Sylwester Kozak

CZY KONSOLIDACJA WPłYWA NA LICZBę PRACOWNIKóW W BANKACH - PRZYPADEK POLSKI W LATACH 1997-2013

słowa kluczowe: Rolnictwo, Macierz wariancji, Ryzyko, Dochody rolniczeKonsolidacja banków, Zatrudnienie w bankowości, Sektor bankowy
abstrakt:

Opracowanie analizuje wpływ konsolidacji sektora bankowego na liczbę pracowników banków w Polsce w latach 1997-2013. Stosując kwartalne dane bankowe i makroekonomiczne oraz model regresji liniowej z wieloma zmiennymi objaśniającymi, wykazano, że banki zmniejszają poziom swojego zatrudnienia wraz ze wzrostem koncentracji sektora bankowego. Proces ten intensyfikuje się wraz z poprawą sytuacji makroekonomicznej i poziomem technologicznym stosowanym w działalności operacyjnej banków. Wzrost wartości aktywów banków wpływa na zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników. Ponadto podnosząca się konkurencja na rynku kredytów i depozytów wymusza na bankach wzrost zatrudnienia.

pub/13_2_83.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_83.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kozak, Sylwester. "Does Consolidation Affect the Number of Bank Employees - an Example of Poland in 1997-2013." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.2 (2014): 83-92.
APA (2014). Does Consolidation Affect the Number of Bank Employees - an Example of Poland in 1997-2013. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (2), 83-92
ISO 690 KOZAK, Sylwester. Does Consolidation Affect the Number of Bank Employees - an Example of Poland in 1997-2013. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.2: 83-92.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue2/abstract-83.html