SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (4) 2014 str. 103-113

Małgorzata Stefania Lewandowska

BARIERY INNOWACJI A MIęDZYNARODOWA KONKURENCYJNOść PRZEDSIęBIORSTW POLSKIEGO PRZEMYSłU SPOżYWCZEGO : WYNIKI BADAń

słowa kluczowe: Innowacyjność, Konkurencyjność międzynarodowa, Przemysł spożywczy, Wyniki badań
abstrakt:

Innowacyjność ma kluczowe znaczenie w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Napotykają one jednak na wiele barier, które zakłócają ich działalność innowacyjną. Celem niniejszego opracowania jest ocena wpływu barier innowacji na sprawność innowacyjną, jak również międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw polskiego przemysłu spożywczego. Analizę przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1216 średnich i dużych przedsiębiorstw (PKD, sekcja C 10), biorących udział w badaniu GUS PNT-02 za lata 2008-2010. Wyniki wskazują na statystycznie istotne zależności między barierami innowacyjności, sprawnością innowacyjną i poziomem międzynarodowej konkurencyjności badanych firm. W celu weryfikacji hipotez badawczych w badaniu zastosowano wiele zaawansowanych metod statystycznych. Wyniki wskazują na złożoność interakcji pomiędzy analizowanymi zmiennymi, prowadząc do wniosku, że proces innowacji nie może być zredukowany wyłącznie do relacji liniowych.

pub/13_4_103.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_103.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Lewandowska, Małgorzata Stefania. "Innovation Barriers and International Competitiveness of Enterprises from Polish Food Processing Industry : Research Results." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.4 (2014): 103-113.
APA (2014). Innovation Barriers and International Competitiveness of Enterprises from Polish Food Processing Industry : Research Results. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (4), 103-113
ISO 690 LEWANDOWSKA, Małgorzata Stefania. Innovation Barriers and International Competitiveness of Enterprises from Polish Food Processing Industry : Research Results. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.4: 103-113.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue4/abstract-103.html