SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (4) 2014 str. 115-124

Władysława Łuczka

POWIąZANIA SIECIOWE JAKO STYMULATOR INNOWACYJNOśCI PRZEDSIęBIORSTW PRZEMYSłU MIęSNEGO

słowa kluczowe: Innowacyjność, Konkurencyjność międzynarodowa, Przemysł spożywczy, Wyniki badańPowiązania sieciowe, Przemysł mięsny, Innowacyjność przedsiębiorstw
abstrakt:

W artykule przedstawione zostały wyniki badań ankietowych przeprowadzone wśród przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Celem badań była diagnoza działalności innowacyjnej tych przedsiębiorstw oraz identyfikacja jej uwarunkowań ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia powiązań sieciowych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że większość przedsiębiorstw nie uczestniczy w nowoczesnych powiązaniach sieciowych stymulujących działalność innowacyjną. Jest to spowodowane wieloma przyczynami leżącymi po stronie samych przedsiębiorstw, ale także innych podmiotów będących potencjalnymi uczestnikami owych sieci. Główną tego przyczyną jest niedostrzeganie skali korzyści, jaka może wynikać z powiązań sieciowych oraz niedostatecznej wiedzy na ten temat. Wprawdzie przedsiębiorstwa oczekują współpracy w tym zakresie z nauką i innymi ośrodkami zajmującymi się transferem wiedzy, ale nie podejmują działań zmierzających do jej inicjowania.

pub/13_4_115.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_115.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Łuczka, Władysława. "Network Interconnections as a Driver of Innovativeness in Meat Industry Companies." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.4 (2014): 115-124.
APA (2014). Network Interconnections as a Driver of Innovativeness in Meat Industry Companies. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (4), 115-124
ISO 690 ŁUCZKA, Władysława. Network Interconnections as a Driver of Innovativeness in Meat Industry Companies. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.4: 115-124.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue4/abstract-115.html