SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (4) 2014 str. 125-134

Anna Milewska, Małgorzata Jóźwik

ORGANIZACJA I PERSPEKTYWY ZMIAN SYSTEMU FINANSóW LOKALNYCH W ASPEKCIE WPROWADZENIA BUDżETU PARTYCYPACYJNEGO

słowa kluczowe: Innowacyjność, Konkurencyjność międzynarodowa, Przemysł spożywczy, Wyniki badańPowiązania sieciowe, Przemysł mięsny, Innowacyjność przedsiębiorstwBudżet, Samorząd terytorialny, Partycypacja finansowa, Wydatki budżetowe
abstrakt:

Zgodnie z treścią Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. W literaturze przedmiotu odnaleźć można pogląd, iż: "...podstawowym celem działalności samorządu jest stworzenie warunków życia wspólnotom lokalnym w związku ze wzrostem m.in. liczebności ludności, postępem urbanizacyjnym, zagrożeniami dotyczącymi środowiska naturalnego człowieka, chęcią zrównania poziomu życia ludności miast i wsi" [Kosek-Wojnar, Surówka 2007]. Rozwój ten oraz zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym powodują ciągłe zwiększenie skali oferowanych dóbr publicznych. Dlatego też niezbędne wydaje się, aby finanse samorządowe, a w szczególności możliwości finansowania stale rosnących potrzeb i oczekiwań społeczeństwa lokalnego ulegały ciągłej poprawie i dostosowywaniu się do otoczenia. Głównym założeniem artykułu było ukazanie obecnych oraz nowych możliwości w organizacji i realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego poprzez wprowadzenie budżetu partycypacyjnego w Polsce.

pub/13_4_125.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_125.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Milewska, Anna, and Małgorzata Jóźwik. "Organization and Changes of Local Govertnment Finance System in View of Implementation of Participatory Budgeting." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.4 (2014): 125-134.
APA (2014). Organization and Changes of Local Govertnment Finance System in View of Implementation of Participatory Budgeting. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (4), 125-134
ISO 690 MILEWSKA, Anna, JóźWIK, Małgorzata. Organization and Changes of Local Govertnment Finance System in View of Implementation of Participatory Budgeting. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.4: 125-134.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue4/abstract-125.html